20130505 Paro, Bhutan, Asia

Previous Index Next

Paro Dzong61
Paro Dzong61